Raiffeisenverband Südtirol
Via Raiffeisen, 2
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 945 111
Fax: +39 0471 970 228

» E-Mail